Search your favorite song for free

1. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

פרופ' דני גוטוויין, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת חיפה: קתוליות, אנטישמיות ואימפריאליזם, 1871–1914.


2. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

גב' ג'ניפר פוליאקוב-ז'ורוב, ביה"ס להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ, אוניברסיטת תל־אביב "המוצצים את דמנו": דימויים דמוניי...


3. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

פרופ' און וינקלר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה דת ופריון: הילכו יחדיו? ישראל כדוגמה.


4. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

ד"ר אייל ג'יניאו, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים התפתחות הסחר הבינלאומי...


5. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

ד"ר ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה: לא יבוא עני למלכות האלוהים? על...


6. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

ד"ר יוסרי ח'יזראן, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה ומכון טרומן, האוניברסיטה...


7. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

פרופ' אלינער ברקת, ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה, המכללה האקדמית אחווה פקיד הסוחרים: שיתו...


8. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

פרופ' יואב פלד, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל־אביב: אנטישמיות כלכלית ברפובליקה הפולנית השנייה.


9. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

ד"ר טל שובל, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה הַוַקְף בתקופה העות'מאנית: מכשיר...


10. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

Professor Glenn Dynner, Religion Faculty, Sarah Lawrence College New York - Guest Lecture Beyond Essentialism: The Case of Jewish-Christian Symbiosis in Eastern Europe.


11. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

מר אריה לוין, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר־אילן: הקולגיות בעיר ההלניסטית והשפעתן על התארגנות הקהילות...


12. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

פרופ' מנור מנדל, דיקן המחקר, האוניברסיטה הפתוחה: ברכות.


13. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

מר עמית גבריהו, החוג לתלמוד ולהלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים ריבית בין יהודים ונוצרים: נומוס ונרטיב.


14. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

Professor Francesca Trivellato, Department of History, Yale University - Guest Lecture Jewish-Christian Credit Relations and the Economic History of Early Modern Europe.


15. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

ד"ר רבקה ניר, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה. מושב שלישי - דברי פתיחה.


16. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים, האוניברסיטה הפתוחה - דברי סיום.


17. כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 29-30/12/2014

פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים, האוניברסיטה הפתוחה - דברי פתיחה.


18. דת ושלטון: יהדות, נצרות, אסלאם 29-30/12/2015 (פרופ' (אמריטוס) משה מעוז)

דת ושלטון: יהדות, נצרות, אסלאם 29-30/12/2015 (פרופ' (אמריטוס) משה מעוז)

פרופ' (אמריטוס) משה מעוז, החוג ללימודי אסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים הר הבית/אל חרם אל...


19. פרופ' אייל ג'יניאו - היהודים בקורפו

פרופ' אייל ג'יניאו - היהודים בקורפו

פרופ' אייל ג'יניאו, ראש מכון יד בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח בנושא קהילת יהודי קורפו. מתוך סדרת ראשי חודשים...


20. ישי לנדא: ניטשה והמורשת היהודית-נוצרית

ישי לנדא: ניטשה והמורשת היהודית-נוצרית

על עבדים, בנקאים וקצינים: ניטשה והמורשת היהודית-נוצרית הרצאה של ד"ר ישי לנדא, האוניברסיטה הפתוחה במסגרת...